Indkaldelse til Generalforsamling, torsdag den 20. april - 2017 kl. 18.00 – 20.00

Hermed indkaldes forældrekredsen og andre med tilknytning til skolen, til Generalforsamling.

Punkter til dagsordenen skal være skoleleder i hænde senest torsdag d. 13/4-2016.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
3. Valg af revisor for regnskabsåret 2017.
4. Aflæggelse af årsberetning.
5. Skolens SFO tilbud fremover, til orientering
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, representeret af skolekredsen

(Fra skolekredsen er Annette Klyn Orchild på valg)
(Fra skolekredsen er Carsten Riis på valg. Carsten indtrådte i bestyrelsen i
september 2016, men skolekredspladsen er på valg i 2017.)

7. Indkomne forslag

Herefter opløses Generalforsamlingen og en forsamling af forældrekredsen træder sammen med flg. dagsorden:

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, representeret af forældrekredsen

(Fra forældrekredsen udtræder Jan Joensen af bestyrelsen og pladsen skal genbesættes for en
ét-årig periode.)
(Fra forældrekredsen er Sameer Kohli på valg. Sameer indtrådte i bestyrelsen som suppleant i
september 2016, men forældrekreds-suppleant-pladsen er på valg i 2017.)

9. Valg af tilsynsførende
10. Eventuelt

Vel mødt.
På vegne af skolebestyrelsen
Jan Joensen
Bestyrelsesformand (afgående)