Undervisningsmiljøvurdering

Mindst hvert 3. år skal skolen udarbejde en skriftlig vurdering af undervisningsmiljøet.
Vi har på Svanevej Privatskole ladet eleverne fra 0.-9. klasse gennemføre Undervisningsministeriets elektroniske trivselsundersøgelse (nationaltrivsel.dk). Undersøgelsen er opdelt i 5 kategorier:
- social trivsel
- faglig trivsel
- støtte og inspiration
- ro og orden
- fysiske og æstetiske omgivelser


Denne undersøgelse og vurdering er foretaget i april 2017.

Social trivsel

Størstedelen af eleverne udtrykker, at de er glade for skolen og deres klasse. En del er bekymrede for at andre vil grine af dem, men samtidig siger langt de fleste at de føler sig accepterede som de er. Dertil siger 83 % at de er trygge når de er i skole og 91 % at de ikke er blevet mobbet i indeværende skoleår.

Faglig trivsel

De fleste af eleverne mener, de klarer sig fagligt godt i skolen og gør gode fremskridt. Ligeledes kan de fleste af eleverne koncentrere sig i timerne. Dog har en stor del svært ved at koncentrere sig igen, hvis de først er blevet forstyrret i undervisningen.

Støtte og inspiration

Undersøgelsen viser, at de fleste af eleverne er glade for deres lærere og føler at lærerne kan støtte og hjælpe dem i skolen på en sådan måde at de kan lære og får lyst til at lære mere. Generelt for dette afsnit er dog, at de ældste klassetrin er mere skeptiske end resten af skolen.

Ro og orden

Langt størstedelen af eleverne kan høre hvad både læreren og deres kammerater siger i undervisningen samt at lærerne hurtigt kan få ro, hvis der er larm i klassen.

Fysiske og æstetiske omgivelser

Størstedelen af eleverne siger, at de er tilfredse med temperatur og lys i klasserne. Lidt færre er tilfredse med luften, møblerne og udsmykning af væggene.

Handleplan i forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen.

Overordnet set viser undersøgelsen at eleverne på Svanevej Privatskole trives på skolen, i klassen og med deres kammerater. Eleverne har lyst og mod til at lære mere.
De ældste klasser har dog givet udtryk for at de ønsker mere indflydelse. Derfor vil der på de klassetrin fremadrettet arbejdes på at forbedre dette.
Desuden kan det ses, at udskolingsklasserne ikke er tilfredse med stolene i klasserne og udsmykning på væggene. Skolen har iværksat en løbende plan for udskiftning af stole til klasserne startende fra skoleåret 17/18.
I forhold til udsmykningen på væggene har forældrekredsen nedsat en forskønnelsesgruppe som løbende vil arbejde med dette.

Næste undervisningsmiljøvurdering vil finde sted i 2020.