Skolens værdigrundlag

Vi anser alle mennesker for lige værdifulde, uanset baggrund. Skolens rødder i den evangeliske frikirke, Adventistkirken betyder, at vi finder det vigtigt at anerkende eleverne og hjælpe dem med at udvikle et positivt menneske- og livssyn.

Undervisningen på Svanevej Privatskole lægger således vægt på at udvikle og styrke følgende værdier:

  • åndsfrihed, ligeværd og demokrati
  • personlig ansvarsfølelse og respekt for andre
  • faglige, sociale og kreative evner

 

Skolens målsætning

Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang baseret på tillid og tolerance, inden for de rammer, som er gældende for frie grundskoler. Det betyder, at skolen tilbyder en undervisning ud fra følgende formål: 

Med udgangspunkt i det kristne grundlag uddannes eleverne til at tilgodese menneskers  forskelligheder og oplæres i tros- og religionsfrihed.

  • At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
  • At stimulere og udvikle selvstændig og kritisk tænkning samt stillingtagen til sig selv og omverden.
  • At give eleverne solide færdigheder og kundskaber
  • At stimulere og udvikle elevernes kreativitet
  • At give eleverne personlig ansvarsfølelse og drage omsorg for hinanden

 

Skolens målsætning og værdiggrundlag:

Skolens formål er at drive en privat grundskole fra førskole og 0.-9.kl efter reglerne om friskoler og private grundskoler m.v. i henhold til de til enhver tid gældende love og retningslinjer fastsat af Undervisningsministeriet. For at sikre dette, tager undervisningsplanerne udgangspunkt i Folkeskolens Fælles mål med undtagelse af madkundskab og håndværk og design, hvor sidstnævnte undervisningen bliver dækket på en obligatorisk lejrskole. For yderligere information mht. madkundskab og håndværk og design, se venligst afsnittet om læreplaner.

Skolens drift gennemføres ved hjælp af skolepenge fra forældrene og gennem statstilskud.

 

Skolen tilstræber en undervisning, der opdrager eleverne til at kunne begå sig i et samfund baseret på det danske frihed og folkestyre. Det betyder, at eleverne skal tilegne sig viden om og respektere de basale friheds- og menneskerettigheder samt kønsligestilling.

Svanevej Privatskole forsøger, i samarbejde med hjemmene, at give eleverne den bedst mulige undervisning i samtlige af de udbudte skolefag, at opdrage dem til livsduelige borgere i et demokratisk samfund.

  

Skolen ønsker, at fremme elevernes faglige udvikling gennem gode relationer og læringsfællesskaber med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. Et trygt læringsmiljø og gode sociale relationer tilstræbes i undervisningen, således at alle tør og vil ytre sig og dermed deltage i skolens forskelligartede aktiviteter.

 

Vi forsøger at sikre alle elever den bedste trivsel på det faglige, sociale og personlige plan, således at de kan indgå som en naturlig, velreflekteret og harmonisk del af det danske samfund. Dette gøres i samarbejde med hjemmene.

 

Svanevej Privatskole ser med det kristne udgangspunkt for øje en stor værdi i at bevare traditioner af forskellig art og kultur i hævd.

 

Gennem kreativ udfoldelse stimuleres elevernes evner til at udtrykke sig på forskellig vis end de boglige. Gennem personlig udfoldelse lærer eleverne respekt for egne og hinandens evner og muligheder som mennesker.

 

I de sociale sammenhænge eleverne indgår i, trænes de til at udvikle rummelighed overfor hinanden og at vi skal drage omsorg for vores medmennesker. Fællesskabet på skolen skal ske for både de enkelte klasser og skolen som helhed. De uddannes til at kunne udvise respekt og ligeværd og ikke mindst at kunne administrere medansvar og medindflydelse.