Arbejdspladsvurdering

APV foretaget på Svanevej Privatskole i maj 2014

Kort læsevejledning til rapporten

Alle punkter er spørgsmål, der er slået sammen i par sådan som det er gjort i AMI’s spørgeskema. Det er den samlede gennemsnitsberegning pr parvise spørgsmål der analyseres på, og som sammenlignes med AMI’s gennemsnitsberegninger fra 2006.

Der vil blive kommenteret uddybende, hvor det er relevant.

Kommentarer til de enkelte punkter.

1A: Kommer du bagud med dit arbejde?

1B: Har du tid nok til dine arbejdsopgaver?

Gennemsnit: 2,3

Vi ligger ifølge AMI’s beregninger lavere end gennemsnittet.

Det kan skyldes, at langt de fleste opgaver er nogle medarbejderne selv skal disponere og råde over deres tid. Det kan således alligevel ske, at der kommer uforudsete opgaver eller der i perioder er meget arbejde, der lige falder oveni alt andet. Derfor kan der til tider være små perioder, hvor medarbejderne føler sig presset mht. opgaver der skal laves, men det er småting fordelt på hele skoleåret, hvilket også forklarer den lave score.

Årsagen kan også findes i den enkeltes evne til at prioritere og tilrettelægge eget arbejde. Det er en erhvervsgruppe, der er præget af meget høj selvstændighed i udformningen af eget område. Men kommer man i tidsnød eller falder noget sammen, kan der laves aftaler med lederen om en omstrukturering af nogle arbejdsopgaver.

2A: Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

2B: Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen?

Gennemsnit: 3,6

Arbejdstempoet er meget lavere end gennemsnittet.

Det er op til den enkelte lærer at strukturere sin dag mht. undervisningen. Den store frihed der er forbundet med det, gør hverdagen nogenlunde falder i det tempo, man selv vælger. Der kan være dage, hvor sygdom eller uforudsete ting opstår, hvor det er nødvendigt at arbejde hurtigere end ellers, men det er ikke det generelle billede.

Når det for nogen kan opleves som et højt tempo, kan man forestille sig at de menneskelige omkostninger, der er ved at arbejde med børn, kræver høj intensitet. Lærere bruger sig selv meget, hvilket gør, at det kan føles som et job med høj psykisk tilstedeværelse.

3A: Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastede situationer?

3B: Skal du tage stilling til andre menneskers problemer i dit arbejde?

Gennemsnit: 3,6

Her ligger vi lidt højere end gennemsnittet.

Det skyldes især spg. 3B, der omhandler andres problemer. Det fortæller noget om, at det er en erhvervsgruppe, der skal forholde sig til elevernes eventuelle problemer i styrkelsen af børnenes trivsel og udvikling. Det kræver til tider også at tage sig af forældrenes og familiernes eventuelle problemer.  Dette behøver ikke være noget problem så længe det ikke influerer negativt på den enkelte lærer. Som resultatet viser i besvarelserne, er det pt. ikke et problem. Det havde været et problem, hvis scoren lå højt i spg. 3A.

4A: Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

4B: Har du indflydelse på mængden af dit arbejde?

Gennemsnit: 6,3

AMI’s beregninger viser, at der er meget større indflydelse i arbejdet end gennemsnittet.

Der gennemføres en ledelsesstil, der lægger op til selv- og medbestemmelse, ud fra de givne rammer der også involverer ressourcer og økonomi.

Medarbejderne har svaret ofte og i høj grad som de eneste muligheder. Det betyder, at der er ret stor tilfredshed med mængden af indflydelse for den enkelte. Man kan sige, at der selvfølgelig er nogle direktiver oppefra fx Fælles Mål, der kræver at den enkelte lærer udvælger og fortolker sig arbejde til gavn for eleverne.

5A: Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

5B: Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?

Gennemsnit: 5,3

Udviklingsmuligheder er bedre end gennemsnittet.

De fleste har svaret, at de i høj grad mener at kunne lære noget nyt gennem deres arbejde. Det skyldes den enorme mængde viden, der undertiden udvikler sig generelt. Nye tilgange, metoder og teorier kommer til, og man kan vælge hvad man vil bruge i forhold til sin klasse. Samtidig er det også et fagområde, der i de enkelte fag giver god mulighed for at tilegne sig ny viden i takt med nye områder eller vinkler, man vælger til sin klasse.

I forhold til at være initiativrig har de fleste har svaret, at der er stort behov for at være det. Det skyldes fx den omskiftelige hverdag, hvor nye situationer hurtigt opstår, og der prompte skal initieres alternative løsninger. Dette anses ikke som værende et problem, men blot en konstatering af en varieret hverdag, der kræver hurtig omstilling.

6A: Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?          

6B: Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Gennemsnit: 6,6

Her ligger vi lidt bedre end gennemsnittet iflg. AMI.

Svarerne ligger i kategorierne i høj grad og i meget høj grad i forhold til at være meningsfulde. Dette svar kan både dække over den faglige ambition lærerene har for at tilgodese læring hos eleverne, men også den sociale og trivselsmæssige side af det at have med børn i skolen at gøre. At have et andet menneskes liv i hænderne kan altid være meningsfyldt og en vigtig arbejdsindsats er en nødvendighed for at få det menneske til at lykkes i samspil med dets omgivelser og miljø.

7A: Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig?

7B: Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads?

Gennemsnit: 3,6

Resultatet er her lidt lavere end gennemsnittet.

Resultatet er primært forbundet med punkt 7B, da de færreste vil anbefale arbejdspladsen til en god ven. Det kan skyldes forfængelighed og frygten for hvis nu anbefalingen viste sig at slå fejl. Der kan være mange andre grunde, men det er de hyppigste forklaringer herpå.

8A: Får du på din arbejdsplads information om fx vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?

8B: Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt?

Gennemsnit: 6

Forudsigeligheden er meget bedre end gennemsnittet.

Resultatet taler for sig selv og det kan derfor konstateres, at der er stor tilfredshed blandt de adspurgte.

9A: Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?

9B: Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads?

Gennemsnit: 7

Resultatet er meget bedre end gennemsnittet.

Igen taler resultatet for sig selv, men det kan nævnes at de gode resultater i forhold til den ledelsesmæssige del har en gunstig virkning på medarbejdernes øvrige virke.

10A: Er der klare mål for dit eget arbejde?

10B: Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

Gennemsnit: 6,6

Der er lidt større rolleklarhed end gennemsnittet.

Meget er givet i ministeriets Fælles Mål. Der ud over ligger der i de forskellige akkorder en klar forventning og beskrivelse, som gør opgaverne meget gennemsigtige og tydelige. Er der alligevel situationer hvor der opstår tvivlsspørgsmål, er lederen eller kolleger ikke blege for at hjælpe.

11A: Prioriterer den nærmeste ledelse trivslen på arbejdspladsen højt?

11B: Er den nærmeste ledelse god til at planlægge arbejdet?

Gennemsnit: 4,6

Ledelseskvaliteten er lidt højere end gennemsnittet.

Til det kan der tilføjes, at det er en lille skole, så derfor er det nemt at opdage, hvis nogen afviger fra deres almindelige adfærd. Der kan peges på mange fordele ved det, men især kan det nævnes at problemer generelt kan nå at blive taget i opløbet.

12A: Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet?

12B: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede?

Gennemsnit: 5,3

Den sociale støtte er lidt dårligere end gennemsnittet.

Svaret for dette resultat skal findes i spg. 12B. Her har de fleste svaret, at de sommetider eller sjældent får hjælp og støtte. Det kan skyldes, at det er selvvalgt hos de enkelte lærere, at der ikke har været et behov for ledelsesmæssig hjælp. Det kan være fordi læreren ikke har bedt om hjælpen af flere grunde. I forhold til at spg. 12A, hvor alle svarede at lederen altid var villig til at lytte, så kunne man forestille sig, at det handlede om at behovet for hjælp ikke har været til stede.

13: Hvor tilfreds er du med dit job?

Gennemsnit: 2,6

Tilfredsheden ligger lidt højere end gennemsnittet.

Ud fra de tidligere spørgsmål i APV’en giver denne tilfredshed med jobbet næsten sig selv.

14A: Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?

14B: Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet?

Gennemsnit: 1

Her ligger resultatet meget lavere end gennemsnittet. Det kan skyldes, at lærerene håndtere arbejdet med professionel distance og dermed ikke tager følelsesmæssige episoder med hjem. Samtidig kan det skyldes, at lærerene har en afbalanceret tilgang til div. arbejdsopgaver.

 

15A: Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?

15B: Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Gennemsnit: 7

Tilliden ligger meget højere end gennemsnittet.

Der udvises stor tillid fra lederens side, hvilket giver en frihed og et råderum den enkelte selv må disponere over, så længe div. opgaver bliver udført godt og forsvarligt. Som resultatet indikerer, er det en strategi der fungerer.

16A: Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?

16B: Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

Gennemsnit: 5,6

I forhold til AMI ligger resultatet lidt højere end gennemsnittet. Årsagen til det, kan være den store medbestemmelse og fagopdeling. Som tidligere nævnt, er det en lille skole, så langt de fleste ting kan snakkes til rette i plenum, hvor der er brug for det.

17: Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?

Gennemsnit: 3,3

Det selvvurderede helbred er meget bedre end gennemsnittet.

Det kan skyldes, at det helt reelt er sådan. Det kan også være der ikke er nogle arbejdsrelaterede gener hverken fysiske eller psykiske, der forstyrrer den enkeltes arbejdsindsats.

18A: Hvor tit føler du dig udkørt?

18B: Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?

Gennemsnit: 2,6

De ansatte er lidt mere udbrændte end gennemsnittet.

Et punkt, der må undersøges nærmere, men taget i betragtning af de gennerelle svar, med særlig vægt spg. 11A, 14A og B, så er der ikke noget der tyder på, at det er alarmerende. Men det skal selvfølgelig tages alvorligt og derfor undersøges.

Samtidig kan resultatet skyldes, at det ikke er alt man ønsker skal komme lederen for øre i forhold til udbrændthed.

19A: Hvor tit har du været stresset?

19B: Hvor tit har du været irritabel?

Gennemsnit: 1,6

Resultatet viser at medarbejderne er mindre stressede end gennemsnittet. Der kan være perioder, hvor der meget at se til. Det kan fx være i forbindelse med sygdomme, hvor de ansatte dækker hinanden ind. Det kan være i forbindelse med arrangementer på skolen eller ved terminsprøver samt eksamenstid. Der er fast nogle tidspunkter i løbet af året, der er mere pressede end andre. De uforudsigelige ting der opstår eksempelvis ved sygdom, kan ikke forhindres og resten er svært at tilrettelægge anderledes, men måske et vilkår, man må forholde sig til.

spg. 20-23 har alle svaret nej, derfor vil de ikke kommenteres.

Ingen har kommet med egne noter eller bemærkninger i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Konklusion

Opsamlende kan der konstateres ud fra AMI’s beregninger, at resultaterne er overvejende positive. Et enkelt område, der skal have lidt ekstra opmærksomhed, er punkterne 18 A og B. Som det også nævnes i rapporten, så er det, sammenholdt med de øvrige resultater, ikke den store bekymring, men kan heller ikke tillades at blive negligeret.