Vedtægter

Vedtægter

Vedtaget af generalforsamlingen den 14.3.2006.

Godkendt af Undervisningsministeriet den 11.6.2009.

Offentliggjort på hjemmeside den 9.8.2013

Vedtæger for den selvejende institution Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Hjemsted og formål

§ 1

Svanevej Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i København kommune. Skolen er oprettet i 1924  af Adventistkirken og etableret som selvejende institution den 31. marts 1973. CVR- nummer: 43 85 79 16. Bygningerne ejes af Adventistkirken, Concordiavej 16, 2850 Nærum.

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: En individuelt præget undervisning, som er forenelig med Syvende Dags Adventistkirkens uddannelsesprofil samt med dens religiøse og etiske værdier.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud af skolens drift skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14

Stk.3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene, medlemmer af Adventistkirken og andre med interesse for skolen. Andre med interesse for skolen kan optages med bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk.2.
Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse.

Stk.3.
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et særligt indkaldt valgmøde. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
 4. Valg af skolekredsens bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af skolekredsens suppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 50 af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af:

 

 1. 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter  reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmerne i skolekredsen.
 2. 3 medlemmer udpeges af  Adventistkirkens hovedbestyrelse. Bestyrelsens medlemmer må ikke sidde i hovedbestyrelsen, eller være ansat i ledende stillinger i kirken eller være advokat, revisor eller lignende rådgiver for Adventistkirken.
  1. Valg af tilsynsførende og de 2 forældrekredsrepræsentanter vælges på et særskilt indkaldt valgmøde snarest efter generalforsamlingen.
  2. Ved valg af medlemmer i skolekredsen må der ikke vælges personer, som sidder i Adventistkirkens bestyrelse. Skolen skal agere i henhold til § 5, stk. 6 i friskoleloven.

Skolen har således 3 vælgende organer.

Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer valgt efter pkt. 1) vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 2 årligt, første gang med 2 efter foretagen lodtrækning.

Bestyrelsens medlemmer valgt efter pkt. 2) vælges for 2 år ad gangen.

Hvis det vælgende organs dagsorden indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til pågældende. Valgmødets dagsorden skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Afsættelsen af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed i det vælgende organ.

Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.
Adventistkirkens hovedbestyrelse supplerer selv sine udpegede medlemmer til bestyrelsen.

Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes antal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen, skolekredsen og Adventistkirkens hovedstyrelse.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.
Skolens leder og en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer  udpeget af forældrekredsen eller skolekredsen eller Adventistkirkens hovedbestyrelse er ved udøvelsen af bestyrelseserhvervet ikke underlagt beslutninger truffet af Adventistkirken, eller den organisation der har valgt eller udpeget de pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.
Bestyrelsen  fastsætter en forretningsorden der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af mødets deltagere ved førstkommende bestyrelsesmøde. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte og den eller de tilsynsførende.

Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .

Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, når skolen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning og i øvrigt, når der er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Ved indstilling af drift påhviler det bestyrelsen at give undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende meddelelse om skolens nedlæggelse.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen, skolekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Forældrekredsen og skolekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse, hvor mindst 5 (heriblandt formanden) ud af 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for nedlæggelse, på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.

Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres  forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3.
§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen og skolekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om skolens nedlæggelse og om grundlaget herfor. Dette gøres umiddelbart efter at beslutningen er truffet.

Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.
Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske afvikling i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Stk.6.
Mulige overskydende midler efter Undervisningsministeriets godkendelse til skoler, der hører under friskoleloven. Om muligt fortrinsvis med det samme formål som Svanevej Privatskole.

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

 

Således endelig vedtaget på skolens generalforsamling den        14 / 3         2006.

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

 

Jonny Kuhr
Formand
Aggersvej 13
2942 Skodsborg
Carsten Laursen
Næstformand
Brohusgade 11, 1 th.
2200 Kbh. N.
Knud Erik Pedersen
Retortvej 64, 2 tv.
2500 Valby
Dina Christensen
Ægirsgade 71, 3 tv.
2200 Kbh. N.
Daniel Larsen
Musvågevej 5, 2 tv.
2400  København NV
Karina Bjørn
Gærdesangervej 12
2630 Tåstrup.
Nina Klokkervoll
Rypevænget 105
2980 Kokkedal
Finn Dyrby Hermansen
Møllerjorden 8
4320 Lejre